DISCLAIMER – COPYRIGHT – GEGEVENSBESCHERMING
Deze website is eigendom van AFGAS vzw.Beverzakstraat 78b – B-3520 Zonhovenhierna AFGAS v.z.w. genoemd.De hierna genoemde voorwaarden voor het gebruik van de website regelen het
gebruik van materiaal en informatie die op deze website door AFGAS v.z.w.
worden weergegeven.Door het bezoeken van deze website verklaart de bezoeker zich akkoord met
deze voorwaarden zoals ze op het ogenblik van bezoek van toepassing zijn en
gelden voor alle gebruikers van deze website. AFGAS v.z.w. houdt zich het
recht voor om deze voorwaarden op eender welk ogenblik te veranderen, uit te
breiden of te vervangen.

Recht en rechtsgebied
Deze voorwaarden voor het gebruik van de website vallen onder de Belgische
rechtspraak – enkel de Rechtbank van Hasselt is bevoegd.

Disclaimer
Alle gebruikers die toegang tot de website hebben, aanvaarden om de website
en het daarop beschikbare materiaal en informatie te gebruiken in overeenstemming met de actuele voorwaarden voor het gebruik van de website en alle hierin vermelde regels en bepalingen. De gebruikers mogen in geen enkel geval dit materiaal en deze informatie gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AFGAS v.z.w.. Zelfs in geval van deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag dit materiaal en deze informatie onder geen enkel beding gebruikt worden voor oneerbare en bij wet verboden
doelstellingen die indruisen tegen het publiek belang of de goede zeden of die de
rechten van derden schaden.

Hoewel AFGAS v.z.w. elke redelijke inspanning levert om het materiaal en de
informatie die op deze website gepubliceerd worden te controleren en na te gaan
of zij correct zijn, biedt AFGAS v.z.w. deze website en zijn inhoud op een “as is”
basis aan. AFGAS v.z.w. garandeert noch de correctheid, noch de legale
onbetwistbaarheid van deze informatie en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele incorrectheden of fouten die in de inhoud van deze website voorkomen of voor eventuele claims die hieruit zouden voortvloeien. Net zomin garandeert AFGAS v.z.w. dat alle geldende wetten gerespecteerd worden.

AFGAS v.z.w. garandeert op geen enkele wijze de voortzetting van deze website
en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet kunnen gebruiken van de website of voor eender welke schade die door het gebruik van de website en de hierin weergegeven informatie zou ontstaan. AFGAS v.z.w. reserveert zich het recht om op eigen initiatief, zonder voorafgaandelijke mededeling en zonder hiervoor aan wie dan ook enige schadevergoeding schuldig te zijn, deze website tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verantwoordelijkheid voor het lijden van eender welk verlies of eender welke
schade opgelopen door gebruikers of derden die voortvloeit uit het gebruik van
deze website en zijn inhoud of hiermee in verband staat, wordt hierbij
uitdrukkelijk afgewezen.

Links
Deze website kan links vermelden naar websites die door derden worden
aangeboden. AFGAS v.z.w. heeft geen enkele controle over dergelijke gelinkte
websites en sluit elke verantwoordelijkheid uit met betrekking tot informatie,
materiaal of enig andere inhoud die op deze websites worden aangeboden.

AFGAS v.z.w. kan onder geen enkel beding functionaliteit, beschikbaarheid,
wettelijkheid of betrouwbaarheid van deze websites en hun inhoud garanderen
en sluit elke verantwoordelijkheid uit voor de links die dergelijke websites op hun
beurt naar andere websites aanbieden.
Het aanbieden van links naar andere websites impliceert geen enkele
samenwerking tussen AFGAS v.z.w. en de partijen die voor deze websites
verantwoordelijk zijn.

AFGAS v.z.w. laat bovendien geen enkele link naar informatie op zijn eigen
website toe zonder voorafgaande en schriftelijke instemming hiermee. Zo er
links naar AFGAS v.z.w. op websites geplaatst worden waarvoor AFGAS v.z.w.
deze toestemming niet heeft gegeven en AFGAS v.z.w. hiervan op de hoogte is,
zal AFGAS v.z.w. van de verantwoordelijken voor deze websites eisen deze
links onmiddellijk te verwijderen.

Recht van intellectuele eigendom
Alle rechten van individuele eigendom met betrekking tot het ontwerp van deze
website alsook de selectie en indeling van teksten, grafische of andere bijdragen
op deze website behoren tot AFGAS v.z.w..

De rechten van individuele eigendom met betrekking tot de opgenomen
inzendingen zoals teksten, grafisch werk, software en alle andere documenten
en materialen op deze website behoren tot de auteurs, ontwerpers, kunstenaars
of de door hen aangeduide personen of organisaties of hun rechthebbende
nakomelingen.

Het kopiëren, aanpassen, vertalen, herwerken, veranderen of verdelen van de via AFGAS v.z.w. gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, alsook van enig onderdeel van deze website in welke vorm dan ook is niet toegelaten, tenzij de betrokken houder van het recht van intellectuele eigendom hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating verleent.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Alle e-mails die AFGAS v.z.w. verstuurt m.b.t. deze website zijn vertrouwelijk en
enkel bestemd voor de geadresseerde.

Indien u toch een dergelijke e-mailboodschap ontvangt, maar niet de bedoelde
geadresseerde bent, dient u AFGAS v.z.w. hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen en de betreffende e-mailboodschap van uw systeem te verwijderen.

AFGAS v.z.w. kan niet garanderen dat elke transactie van gegevens via deze
website veilig is en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderschepping van gegevens door derden.

AFGAS v.z.w. mag de door correspondenten ingezonden informatie (werk,
summiere persoonlijke gegevens) gebruiken binnen de context van deze website
– door inzending van deze gegevens gaan de correspondenten akkoord met de
bepalingen in “Aanvaarding Inzendingen”.

AFGAS v.z.w. verbindt er zich toe de persoonlijke gegevens van
correspondenten op geen enkele andere wijze ter beschikking te stellen aan
derden, tenzij de betreffende correspondent hiervoor zijn toestemming verleent.

Taal
De website of onderdelen ervan kunnen in verschillende talen worden weergegeven al naargelang de taal van de inzending.

Gebruikersnaam en wachtwoord
De toegang tot sommige onderdelen van de website kan door een gebruikersnaam en/of wachtwoord beveiligd worden.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord zullen desgevallend volgens beschreven
registratieprocedures toegekend worden.

Elke gebruiker hiervan is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn eventuele gebruikersnaam en/of paswoord – AFGAS v.z.w. is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan door de gebruiker en/of derden.